Yasintha Farahsani, S.S., M.A.

Yasintha Farahsani, S.S., M.A.

Dosen

Surel yashinta_hime@yahoo.com
Blog
Pendidikan S1, Sastra Inggris, Universitas Gajah Mada
S2, Linguistik, Universitas Gajah Mada

Bahasa Inggris